TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
12A1A
- Lớp :
12A2T
- Tên GVCN :
Lê Thị Hồng Hạnh
- Tên GVCN :
Bùi Mỹ Hạnh
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Vật Lý
Anh Văn
Ngữ Văn
C.Nghệ
S1
SHCN
Tin Học
Lịch Sử
Sinh
Hóa
S2
GDCD
Tin Học
Anh Văn
Ngữ Văn
Lịch Sử
S2
Vật Lý
Sinh
Địa Lý
Toán
Lịch Sử
S3
Anh Văn
Ngữ Văn
Toán
Sinh
Toán
S3
Toán
Anh Văn
Toán
Toán
C.Nghệ
S4
Hóa
Hóa
Toán
Vật Lý
Toán
S4
Ngữ Văn
Anh Văn
Toán
GDCD
Ngữ Văn
S5
Toán
Sinh
Ngữ Văn
S5
Ngữ Văn
Hóa
Anh Văn
Ngữ Văn
Vật Lý
C1
C1
C2
Địa Lý
Thể Dục
C2
Tin Học
C3
QP.AN
Thể Dục
C3
Thể Dục
C4
Lịch Sử
C4
Thể Dục
C5
Tin Học
C5
QP.AN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
12A3
- Lớp :
12A4
- Tên GVCN :
Huỳnh Minh Hải
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Thùy Mai
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Sinh
Tin Học
Vật Lý
S1
SHCN
Ngữ Văn
Vật Lý
Anh Văn
Toán
S2
Toán
Lịch Sử
Tin Học
C.Nghệ
S2
Lịch Sử
GDCD
Lịch Sử
Vật Lý
Toán
S3
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Toán
Ngữ Văn
Toán
S3
Ngữ Văn
Sinh
Anh Văn
Ngữ Văn
Địa Lý
S4
Vật Lý
Ngữ Văn
Toán
Địa Lý
Toán
S4
Ngữ Văn
Tin Học
Anh Văn
Sinh
Hóa
S5
GDCD
Sinh
Hóa
S5
Hóa
Toán
Tin Học
C.Nghệ
C1
C1
C2
QP.AN
Thể Dục
C2
Toán
Thể Dục
C3
Hóa
Thể Dục
C3
Toán
Thể Dục
C4
Anh Văn
Lịch Sử
C4
QP.AN
C5
Anh Văn
Anh Văn
C5
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
11A1A
- Lớp :
11A2T
- Tên GVCN :
Bùi Ngọc Trang Đài
- Tên GVCN :
Lê Đại Dương
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Anh Văn
Toán
Lịch Sử
Toán
S1
SHCN
Toán
Hóa
S2
Sinh
Ngữ Văn
Toán
Toán
Hóa
S2
Toán
Hóa
Toán
Tin Học
C.Nghệ
S3
Anh Văn
GDCD
Anh Văn
Toán
Ngữ Văn
S3
Toán
Ngữ Văn
Sinh
Địa Lý
Vật Lý
S4
Địa Lý
Vật Lý
Vật Lý
Ngữ Văn
Ngữ Văn
S4
Anh Văn
Ngữ Văn
Anh Văn
Lịch Sử
Ngữ Văn
S5
Hóa
Tin Học
Ngữ Văn
C.Nghệ
S5
Anh Văn
Vật Lý
GDCD
Ngữ Văn
C1
C1
C2
C2
QP.AN
C3
QP.AN
C3
Toán
C4
Thể Dục
C4
Ngữ Văn
Thể Dục
C5
Thể Dục
C5
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
11A3
- Lớp :
11A4
- Tên GVCN :
Nguyễn San Hà
- Tên GVCN :
Đỗ Thị Thu Thảo
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Ngữ Văn
Anh Văn
Vật Lý
Ngữ Văn
S1
SHCN
Anh Văn
Lịch Sử
Ngữ Văn
S2
Anh Văn
Ngữ Văn
Anh Văn
Lịch Sử
Ngữ Văn
S2
Hóa
Địa Lý
Anh Văn
GDCD
Ngữ Văn
S3
Ngữ Văn
Vật Lý
Toán
Tin Học
Hóa
S3
Sinh
Vật Lý
Hóa
Tin Học
C.Nghệ
S4
GDCD
Sinh
Toán
Toán
C.Nghệ
S4
Toán
Ngữ Văn
Toán
Vật Lý
S5
Hóa
Địa Lý
Toán
Toán
S5
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Toán
C1
C1
C2
Thể Dục
C2
C3
Thể Dục
C3
Anh Văn
Toán
C4
QP.AN
C4
Thể Dục
Toán
C5
C5
Thể Dục
QP.AN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
10A1A
- Lớp :
10A2T
- Tên GVCN :
Đào Vũ Trí
- Tên GVCN :
Nguyễn Minh Cương
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
C.Nghệ
Hóa
Địa Lý
S1
SHCN
Ngữ Văn
QP.AN
S2
Anh Văn
Vật Lý
QP.AN
Anh Văn
Hóa
S2
Địa Lý
Ngữ Văn
Vật Lý
Ngữ Văn
Toán
S3
Địa Lý
Tin Học
Vật Lý
Anh Văn
Ngữ Văn
S3
Anh Văn
C.Nghệ
Lịch Sử
Anh Văn
Toán
S4
Lịch Sử
Ngữ Văn
Sinh
Toán
Ngữ Văn
S4
Toán
GDCD
Hóa
Anh Văn
Ngữ Văn
S5
GDCD
Ngữ Văn
Toán
S5
Toán
Vật Lý
Sinh
Hóa
C1
C1
C2
Thể Dục
Toán
C2
Tin Học
C3
Thể Dục
Toán
C3
Tin Học
Địa Lý
C4
Tin Học
C4
Thể Dục
C5
C5
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
10A3
- Lớp :
10A4
- Tên GVCN :
Đinh T. T. Phương (C.Ngh/Si)
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Xuyến
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Vật Lý
Ngữ Văn
S1
SHCN
GDCD
C.Nghệ
Toán
Lịch Sử
S2
Toán
Ngữ Văn
Hóa
Ngữ Văn
Vật Lý
S2
Toán
Vật Lý
Sinh
Địa Lý
Toán
S3
Toán
Hóa
Lịch Sử
GDCD
Ngữ Văn
S3
Vật Lý
Anh Văn
QP.AN
Hóa
Toán
S4
Sinh
Địa Lý
QP.AN
Anh Văn
Toán
S4
Hóa
Ngữ Văn
Anh Văn
Ngữ Văn
S5
Địa Lý
C.Nghệ
Anh Văn
Anh Văn
Toán
S5
Ngữ Văn
Anh Văn
Ngữ Văn
C1
C1
C2
C2
C3
C3
Địa Lý
C4
Thể Dục
Tin Học
C4
Tin Học
Thể Dục
C5
Thể Dục
Tin Học
C5
Tin Học
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
9A1Đ
- Lớp :
9A2A
- Tên GVCN :
Phan Huy Bão
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Thúy Nga
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Thể Dục
Anh Văn
Ngữ Văn
S1
Thể Dục
C.Nghệ
Vật Lý
S2
Thể Dục
Nhạc
Ngữ Văn
S2
Thể Dục
Sinh
Nhạc
S3
Ngữ Văn
Vật Lý
Mỹ Thuật
S3
Ngữ Văn
Sinh
Anh Văn
S4
Hóa
Lịch Sử
Toán
S4
Ngữ Văn
Lịch Sử
S5
S5
C1
T.Đức
Địa Lý
T.Đức
Sinh
Ngữ Văn
C1
Anh Văn
Anh Văn
Toán
Toán
C2
T.Đức
Ngữ Văn
T.Đức
Sinh
Địa Lý
C2
Địa Lý
Anh Văn
Ngữ Văn
Toán
C3
T.Đức
Anh Văn
T.Đức
Toán
Anh Văn
C3
Toán
Toán
Ngữ Văn
Vật Lý
C4
C.Nghệ
Toán
Toán
Hóa
GDCD
C4
Hóa
GDCD
Hóa
Mỹ Thuật
C5
SHCN
Toán
Anh Văn
Vật Lý
C5
SHCN
Ngữ Văn
Địa Lý
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
9A3A
- Lớp :
9A4A
- Tên GVCN :
Nguyễn Ngọc Thùy Trinh
- Tên GVCN :
Đặng Thị Thão
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Vật Lý
S1
Thể Dục
C.Nghệ
S2
Nhạc
S2
Thể Dục
Anh Văn
S3
Thể Dục
Anh Văn
S3
Hóa
Anh Văn
S4
Thể Dục
Anh Văn
S4
Sinh
Sinh
S5
S5
C1
C.Nghệ
Hóa
Lịch Sử
Hóa
C1
Toán
Toán
Ngữ Văn
Toán
Lịch Sử
C2
Anh Văn
Toán
Ngữ Văn
Địa Lý
Ngữ Văn
C2
Toán
Nhạc
Ngữ Văn
Toán
Ngữ Văn
C3
Anh Văn
Ngữ Văn
GDCD
Vật Lý
Ngữ Văn
C3
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Anh Văn
Địa Lý
GDCD
C4
Địa Lý
Ngữ Văn
Toán
Mỹ Thuật
Toán
C4
Địa Lý
Vật Lý
Vật Lý
Anh Văn
C5
SHCN
Sinh
Toán
Sinh
Toán
C5
SHCN
Mỹ Thuật
Hóa
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
9A5T
- Lớp :
9A6
- Tên GVCN :
Phạm Văn Phúc
- Tên GVCN :
Nguyễn Hoài Nam
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Anh Văn
S1
Hóa
S2
Toán
Anh Văn
S2
Hóa
Lịch Sử
S3
Toán
Ngữ Văn
S3
Thể Dục
Nhạc
S4
Ngữ Văn
S4
Thể Dục
Vật Lý
S5
S5
C1
Anh Văn
Hóa
Địa Lý
Địa Lý
C1
Địa Lý
GDCD
Toán
Anh Văn
C2
Ngữ Văn
Toán
Nhạc
C.Nghệ
Ngữ Văn
C2
Anh Văn
Toán
Sinh
Toán
Anh Văn
C3
Toán
Vật Lý
Mỹ Thuật
Sinh
Ngữ Văn
C3
Anh Văn
Toán
Ngữ Văn
C.Nghệ
Mỹ Thuật
C4
Toán
Sinh
Thể Dục
Vật Lý
Anh Văn
C4
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Địa Lý
Vật Lý
C5
SHCN
GDCD
Thể Dục
Lịch Sử
Hóa
C5
SHCN
Sinh
Toán
Ngữ Văn
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
9A7
- Lớp :
9A8
- Tên GVCN :
Nguyễn Anh Hoài
- Tên GVCN :
Nguyễn Lương Tùng
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Toán
Thể Dục
S1
Thể Dục
Toán
S2
Ngữ Văn
Thể Dục
S2
Thể Dục
Địa Lý
S3
Ngữ Văn
Địa Lý
S3
Anh Văn
Nhạc
S4
Nhạc
S4
Anh Văn
S5
S5
C1
Mỹ Thuật
Vật Lý
Anh Văn
Hóa
Anh Văn
C1
Toán
Ngữ Văn
Toán
Vật Lý
C2
C.Nghệ
GDCD
Anh Văn
Địa Lý
Hóa
C2
Toán
Ngữ Văn
Toán
Sinh
Vật Lý
C3
Ngữ Văn
Sinh
Toán
Lịch Sử
Toán
C3
Mỹ Thuật
GDCD
Ngữ Văn
Hóa
Địa Lý
C4
Toán
Anh Văn
Sinh
Ngữ Văn
C4
Anh Văn
Sinh
Ngữ Văn
Lịch Sử
Ngữ Văn
C5
SHCN
Toán
Vật Lý
Ngữ Văn
C5
SHCN
Hóa
C.Nghệ
Anh Văn
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
9A9
- Lớp :
8A1Đ
- Tên GVCN :
Nguyễn Ái Minh Uyên
- Tên GVCN :
Phạm Hồng Cẩm
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Anh Văn
Anh Văn
S1
SHCN
T.Đức
T.Đức
Mỹ Thuật
S2
Anh Văn
Anh Văn
Sinh
S2
Hóa
T.Đức
Toán
T.Đức
Toán
S3
Thể Dục
Ngữ Văn
Sinh
S3
Toán
T.Đức
Toán
T.Đức
Hóa
S4
Thể Dục
Hóa
S4
Anh Văn
C.Nghệ
Lịch Sử
Ngữ Văn
Lịch Sử
S5
S5
Anh Văn
Địa Lý
Vật Lý
Ngữ Văn
C1
Lịch Sử
Toán
Địa Lý
Địa Lý
C1
C2
Toán
Toán
C.Nghệ
GDCD
C2
Tin Học
Anh Văn
Sinh
C3
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
Vật Lý
Hóa
C3
Tin Học
Nhạc
Sinh
C4
Ngữ Văn
Nhạc
Ngữ Văn
Toán
C4
Thể Dục
Ngữ Văn
GDCD
C5
SHCN
Vật Lý
Ngữ Văn
Toán
C5
Thể Dục
Ngữ Văn
C.Nghệ
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
8A2T
- Lớp :
8A3
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Ngọc Quyên
- Tên GVCN :
Đỗ Cảnh Phụng
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
GDCD
Lịch Sử
Lịch Sử
S1
SHCN
Sinh
Địa Lý
Tin Học
Ngữ Văn
S2
Toán
Hóa
Tin Học
Anh Văn
Nhạc
S2
GDCD
Hóa
C.Nghệ
C.Nghệ
Ngữ Văn
S3
Toán
Tin Học
C.Nghệ
Ngữ Văn
Ngữ Văn
S3
Anh Văn
Ngữ Văn
Toán
Ngữ Văn
Hóa
S4
Anh Văn
Vật Lý
C.Nghệ
Ngữ Văn
Toán
S4
Toán
Toán
Anh Văn
Vật Lý
S5
Mỹ Thuật
Ngữ Văn
Hóa
Toán
S5
Toán
Tin Học
Anh Văn
Lịch Sử
C1
C1
C2
Thể Dục
C2
Thể Dục
Mỹ Thuật
C3
Anh Văn
Thể Dục
C3
Thể Dục
Sinh
C4
Sinh
Địa Lý
C4
Nhạc
Lịch Sử
C5
Sinh
C5
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
8A4
- Lớp :
8A5
- Tên GVCN :
Ngô Thị Thanh Huyền
- Tên GVCN :
Lê Thân Quốc Công
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Anh Văn
Toán
Tin Học
Thể Dục
S1
SHCN
Ngữ Văn
Toán
S2
Vật Lý
Anh Văn
Toán
Toán
Thể Dục
S2
Lịch Sử
Anh Văn
Địa Lý
Toán
S3
Lịch Sử
C.Nghệ
Tin Học
Toán
Nhạc
S3
Hóa
GDCD
Tin Học
C.Nghệ
Vật Lý
S4
Mỹ Thuật
GDCD
Anh Văn
Ngữ Văn
Địa Lý
S4
Toán
Nhạc
Anh Văn
Tin Học
Ngữ Văn
S5
Hóa
Hóa
Lịch Sử
Ngữ Văn
C.Nghệ
S5
Toán
Hóa
Anh Văn
Ngữ Văn
Ngữ Văn
C1
C1
C2
Sinh
C2
Thể Dục
C3
Sinh
C3
Thể Dục
C.Nghệ
C4
Ngữ Văn
C4
Sinh
Lịch Sử
C5
Ngữ Văn
C5
Sinh
Mỹ Thuật
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
8A6
- Lớp :
8A7
- Tên GVCN :
Huỳnh Minh Chánh
- Tên GVCN :
Lê Tiến Sĩ
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Ngữ Văn
Nhạc
S1
SHCN
C.Nghệ
Lịch Sử
GDCD
Ngữ Văn
S2
C.Nghệ
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
Toán
Hóa
S2
Toán
Hóa
Anh Văn
Sinh
Ngữ Văn
S3
Anh Văn
Hóa
Anh Văn
Toán
Ngữ Văn
S3
Toán
Anh Văn
Anh Văn
Vật Lý
Lịch Sử
S4
Anh Văn
Tin Học
Lịch Sử
Lịch Sử
Ngữ Văn
S4
Ngữ Văn
Tin Học
Địa Lý
Nhạc
C.Nghệ
S5
Toán
Vật Lý
Toán
C.Nghệ
Địa Lý
S5
Sinh
Tin Học
Toán
Ngữ Văn
Toán
C1
C1
C2
Tin Học
C2
Thể Dục
C3
GDCD
C3
Thể Dục
C4
Thể Dục
Sinh
C4
Mỹ Thuật
C5
Thể Dục
Sinh
C5
Hóa
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
8A8
- Lớp :
8A9
- Tên GVCN :
Nguyễn Quang Minh
- Tên GVCN :
Lê Hà Nam
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Ngữ Văn
C.Nghệ
S1
SHCN
Hóa
Anh Văn
Vật Lý
S2
Anh Văn
Ngữ Văn
Sinh
Tin Học
S2
Anh Văn
C.Nghệ
Anh Văn
GDCD
Ngữ Văn
S3
Anh Văn
Nhạc
Địa Lý
GDCD
Lịch Sử
S3
Lịch Sử
Ngữ Văn
Toán
Toán
Ngữ Văn
S4
Sinh
Hóa
Toán
Vật Lý
Ngữ Văn
S4
Địa Lý
Ngữ Văn
Toán
Toán
Hóa
S5
C.Nghệ
Tin Học
Anh Văn
Ngữ Văn
S5
Sinh
C.Nghệ
Sinh
Mỹ Thuật
C1
C1
C2
Toán
Hóa
C2
Lịch Sử
Thể Dục
C3
Toán
Toán
C3
Tin Học
Thể Dục
C4
Lịch Sử
Thể Dục
C4
Tin Học
C5
Mỹ Thuật
Thể Dục
C5
Nhạc
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
8A10
- Lớp :
8TH1
- Tên GVCN :
Nguyễn Ngọc Phương Vy
- Tên GVCN :
Lê Quốc Dũng
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Hóa
Toán
Sinh
Ngữ Văn
S1
SHCN
Ngữ Văn
Toán
Toán
S2
Hóa
Tin Học
Anh Văn
Địa Lý
Ngữ Văn
S2
Địa Lý
Ngữ Văn
Lịch Sử
Toán
Mỹ Thuật
S3
C.Nghệ
Ngữ Văn
Anh Văn
Lịch Sử
Toán
S3
TA-TH
Hóa
Sinh
TA-TH
Ngữ Văn
S4
Lịch Sử
Anh Văn
C.Nghệ
Toán
S4
TA-TH
Vật Lý
Toán
TA-TH
Ngữ Văn
S5
Toán
Nhạc
Ngữ Văn
Vật Lý
S5
TA-TH
TA-TH
Hóa
C1
C1
TA-TH
C2
GDCD
C2
TA-TH
Sinh
Lịch Sử
C3
Mỹ Thuật
Sinh
C3
Nhạc
Anh Văn
Tin Học
C4
Thể Dục
Tin Học
C4
C.Nghệ
Thể Dục
Tin Học
C5
Thể Dục
C5
GDCD
Thể Dục
C.Nghệ
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
8TH2
- Lớp :
8TH3
- Tên GVCN :
Phạm Thị Hồng Phương
- Tên GVCN :
Phạm Thị Thu Thủy
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Ngữ Văn
Địa Lý
Hóa
S1
SHCN
Hóa
Toán
Ngữ Văn
C.Nghệ
S2
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Anh Văn
Ngữ Văn
C.Nghệ
S2
Anh Văn
Vật Lý
Toán
Ngữ Văn
Lịch Sử
S3
TA-TH
Vật Lý
Toán
TA-TH
C.Nghệ
S3
TA-TH
Ngữ Văn
Lịch Sử
TA-TH
Toán
S4
TA-TH
Hóa
Toán
TA-TH
Lịch Sử
S4
TA-TH
Ngữ Văn
Địa Lý
TA-TH
Toán
S5
TA-TH
Tin Học
TA-TH
S5
TA-TH
TA-TH
C1
C1
TA-TH
C2
Thể Dục
GDCD
Tin Học
C2
TA-TH
Thể Dục
Sinh
C3
Thể Dục
TA-TH
Sinh
Lịch Sử
C3
C.Nghệ
Thể Dục
Sinh
Mỹ Thuật
C4
Mỹ Thuật
TA-TH
Sinh
Toán
C4
GDCD
Nhạc
Hóa
C5
Nhạc
Toán
C5
Tin Học
Tin Học
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
8TH4
- Lớp :
7A1Đ
- Tên GVCN :
Nguyễn Thanh Giang
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Mai Duyên
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Vật Lý
Toán
Ngữ Văn
Ngữ Văn
S1
SHCN
Anh Văn
Toán
S2
Hóa
GDCD
Toán
Ngữ Văn
Địa Lý
S2
Mỹ Thuật
Anh Văn
Toán
S3
TA-TH
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
TA-TH
Toán
S3
T.Đức
Địa Lý
T.Đức
Địa Lý
S4
TA-TH
Sinh
Anh Văn
TA-TH
Toán
S4
T.Đức
Toán
T.Đức
Tin Học
S5
TA-TH
Sinh
TA-TH
S5
GDCD
Toán
Anh Văn
Tin Học
C1
C1
Lịch Sử
C2
Tin Học
C.Nghệ
Hóa
C2
Thể Dục
C.Nghệ
Ngữ Văn
C3
Lịch Sử
TA-TH
Tin Học
C3
Thể Dục
Vật Lý
C.Nghệ
Ngữ Văn
C4
Thể Dục
TA-TH
C.Nghệ
C4
Lịch Sử
Ngữ Văn
Sinh
Nhạc
C5
Thể Dục
Nhạc
Lịch Sử
C5
Ngữ Văn
Sinh
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
7A2T
- Lớp :
7A3T
- Tên GVCN :
Đặng Thị Trúc Thanh
- Tên GVCN :
Lê Thị Bảo Ân
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Ngữ Văn
Anh Văn
Sinh
S1
SHCN
Địa Lý
Toán
Toán
S2
Toán
Ngữ Văn
Anh Văn
Lịch Sử
S2
Sinh
Vật Lý
Toán
Sinh
Toán
S3
C.Nghệ
Vật Lý
Toán
Ngữ Văn
Toán
S3
Mỹ Thuật
Ngữ Văn
Anh Văn
Ngữ Văn
Ngữ Văn
S4
C.Nghệ
Anh Văn
Toán
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
S4
GDCD
Anh Văn
Nhạc
Ngữ Văn
Lịch Sử
S5
Sinh
Nhạc
Địa Lý
Lịch Sử
S5
C.Nghệ
Anh Văn
Lịch Sử
C1
C1
C2
Địa Lý
C2
Thể Dục
Tin Học
C3
GDCD
C3
Thể Dục
Tin Học
C4
Tin Học
Thể Dục
C4
Địa Lý
C.Nghệ
C5
Tin Học
Thể Dục
C5
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
7A4
- Lớp :
7A5
- Tên GVCN :
Hà Tấn
- Tên GVCN :
Huỳnh Thị Loạt
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Tin Học
Toán
S1
SHCN
Tin Học
Sinh
Toán
S2
Toán
Vật Lý
Anh Văn
S2
Vật Lý
Tin Học
Anh Văn
Toán
S3
GDCD
Anh Văn
Sinh
C.Nghệ
S3
Ngữ Văn
GDCD
Anh Văn
Sinh
Toán
S4
Lịch Sử
Anh Văn
Sinh
C.Nghệ
S4
Toán
Ngữ Văn
Địa Lý
Địa Lý
Nhạc
S5
Mỹ Thuật
Địa Lý
Tin Học
S5
Lịch Sử
Ngữ Văn
Lịch Sử
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
C1
C1
C2
Ngữ Văn
Thể Dục
Nhạc
C2
Thể Dục
C.Nghệ
C3
Ngữ Văn
Thể Dục
Địa Lý
C3
Thể Dục
C.Nghệ
C4
Toán
Lịch Sử
Ngữ Văn
C4
Anh Văn
C5
Toán
Ngữ Văn
C5
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
7A6
- Lớp :
7A7
- Tên GVCN :
Đào Thị Ngọc Lý
- Tên GVCN :
Đỗ Lê Anh
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Toán
Địa Lý
Địa Lý
S1
SHCN
C.Nghệ
Lịch Sử
Nhạc
Toán
S2
Ngữ Văn
Vật Lý
Toán
Sinh
Mỹ Thuật
S2
Anh Văn
GDCD
Tin Học
Địa Lý
Toán
S3
Lịch Sử
Ngữ Văn
C.Nghệ
Tin Học
Toán
S3
Anh Văn
Tin Học
Anh Văn
Lịch Sử
Địa Lý
S4
Anh Văn
Ngữ Văn
Lịch Sử
GDCD
Toán
S4
Mỹ Thuật
Sinh
Toán
Sinh
S5
Anh Văn
C.Nghệ
Nhạc
Ngữ Văn
S5
Vật Lý
Toán
C.Nghệ
C1
C1
C2
Thể Dục
C2
Ngữ Văn
Ngữ Văn
C3
Sinh
Thể Dục
C3
Ngữ Văn
Ngữ Văn
C4
Anh Văn
C4
Thể Dục
C5
Tin Học
C5
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
7A8
- Lớp :
7A9
- Tên GVCN :
Phạm Nguyên Bản (IT/To)
- Tên GVCN :
Nguyễn Bảo Anh
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Anh Văn
Địa Lý
C.Nghệ
Toán
S1
SHCN
Sinh
Tin Học
Toán
Lịch Sử
S2
Toán
Lịch Sử
Nhạc
Sinh
Toán
S2
Anh Văn
Anh Văn
Toán
Ngữ Văn
Địa Lý
S3
Anh Văn
Vật Lý
Anh Văn
Toán
Mỹ Thuật
S3
GDCD
Anh Văn
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Toán
S4
GDCD
Tin Học
C.Nghệ
Ngữ Văn
Địa Lý
S4
Vật Lý
C.Nghệ
Ngữ Văn
C.Nghệ
Toán
S5
Sinh
Lịch Sử
Ngữ Văn
S5
Lịch Sử
Địa Lý
Sinh
Nhạc
C1
Ngữ Văn
C1
C2
Ngữ Văn
C2
Tin Học
C3
Tin Học
C3
Mỹ Thuật
C4
Thể Dục
C4
Thể Dục
C5
Thể Dục
C5
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
7A10
- Lớp :
7TH1
- Tên GVCN :
Vũ Văn Dương
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Anh Thư
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Lịch Sử
Anh Văn
Tin Học
S1
SHCN
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
Địa Lý
Ngữ Văn
S2
Toán
C.Nghệ
C.Nghệ
Tin Học
Nhạc
S2
Anh Văn
Ngữ Văn
Địa Lý
C.Nghệ
Ngữ Văn
S3
Toán
Sinh
Địa Lý
Sinh
Ngữ Văn
S3
TA-TH
Vật Lý
Nhạc
C.Nghệ
Lịch Sử
S4
Anh Văn
Vật Lý
Lịch Sử
Toán
Ngữ Văn
S4
TA-TH
GDCD
Sinh
Sinh
S5
Anh Văn
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Toán
Địa Lý
S5
TA-TH
Lịch Sử
C1
C1
TA-TH
TA-TH
C2
Thể Dục
C2
TA-TH
TA-TH
C3
Thể Dục
C3
Tin Học
Toán
TA-TH
Toán
C4
Mỹ Thuật
C4
Tin Học
Toán
Toán
Thể Dục
C5
GDCD
C5
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
7TH2
- Lớp :
7TH3
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Bích
- Tên GVCN :
Trần Thị Hoài Diễm
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Toán
Ngữ Văn
Toán
S1
SHCN
GDCD
Nhạc
Tin Học
Mỹ Thuật
S2
Ngữ Văn
Toán
Ngữ Văn
Toán
S2
Anh Văn
C.Nghệ
Lịch Sử
Tin Học
Lịch Sử
S3
TA-TH
Lịch Sử
Anh Văn
Địa Lý
Thể Dục
S3
TA-TH
C.Nghệ
Địa Lý
TA-TH
Toán
S4
TA-TH
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
Tin Học
Thể Dục
S4
TA-TH
Vật Lý
Toán
TA-TH
Toán
S5
TA-TH
Tin Học
GDCD
Địa Lý
S5
TA-TH
Toán
Địa Lý
C1
TA-TH
C1
TA-TH
C2
Vật Lý
TA-TH
Sinh
C2
Ngữ Văn
Thể Dục
TA-TH
C3
TA-TH
TA-TH
Sinh
C3
Ngữ Văn
Thể Dục
TA-TH
C4
TA-TH
C.Nghệ
Nhạc
C4
Sinh
Ngữ Văn
C5
C.Nghệ
Lịch Sử
C5
Sinh
Ngữ Văn
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
7TH4
- Lớp :
6A1Đ
- Tên GVCN :
Ngô Thị Hải Vân
- Tên GVCN :
Lưu Văn Dũng
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Vật Lý
Sinh
Ngữ Văn
Toán
S1
HNghiệp
S2
Ngữ Văn
Anh Văn
Sinh
Ngữ Văn
Toán
S2
Ngữ Văn
HNghiệp
S3
TA-TH
Ngữ Văn
Toán
TA-TH
Địa Lý
S3
Anh Văn
Ngữ Văn
Nhạc
S4
TA-TH
C.Nghệ
Toán
TA-TH
Lịch Sử
S4
Anh Văn
Tin Học
KHTN Sinh
S5
TA-TH
GDCD
Mỹ Thuật
C.Nghệ
S5
C1
TA-TH
C1
Thể Dục
T.Đức
Toán
T.Đức
C2
Địa Lý
TA-TH
C2
Thể Dục
T.Đức
Toán
T.Đức
GD ĐP
C3
Nhạc
Lịch Sử
TA-TH
C3
C.Nghệ
KHXH Sử
KHXH Địa
Mỹ Thuật
KHTN Hóa
C4
Thể Dục
Tin Học
C4
KHXH Địa
Ngữ Văn
KHTN Sinh
Anh Văn
Toán
C5
Thể Dục
Tin Học
C5
SHCN
Ngữ Văn
KHXH CD
KHTN Hóa
Toán
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
6A2T
- Lớp :
6A3
- Tên GVCN :
Nguyễn Trung Hiếu
- Tên GVCN :
Trần Quỳnh Như
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Thể Dục
S1
Thể Dục
S2
Thể Dục
S2
Thể Dục
S3
HNghiệp
S3
HNghiệp
S4
HNghiệp
S4
HNghiệp
S5
S5
C1
KHXH Địa
Ngữ Văn
KHXH Địa
KHTN Sinh
Mỹ Thuật
C1
Ngữ Văn
KHXH CD
Nhạc
Toán
Ngữ Văn
C2
GD ĐP
KHTN Hóa
KHTN Sinh
Nhạc
C.Nghệ
C2
Anh Văn
KHXH Sử
Ngữ Văn
Toán
Ngữ Văn
C3
KHTN Hóa
KHXH CD
Anh Văn
Tin Học
Ngữ Văn
C3
KHXH Địa
KHTN Sinh
GD ĐP
Anh Văn
C.Nghệ
C4
Toán
KHXH Sử
Anh Văn
Toán
Ngữ Văn
C4
Tin Học
KHTN Hóa
Mỹ Thuật
Anh Văn
Toán
C5
SHCN
Toán
Ngữ Văn
Toán
Anh Văn
C5
SHCN
KHTN Hóa
KHXH Địa
KHTN Sinh
Toán
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
6A4
- Lớp :
6A5
- Tên GVCN :
Hoàng Thứ Nữ
- Tên GVCN :
Trần Thị Kim Ngân
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
GD ĐP
S1
HNghiệp
S2
Ngữ Văn
S2
HNghiệp
S3
HNghiệp
Thể Dục
S3
KHTN Sinh
Thể Dục
S4
HNghiệp
Thể Dục
S4
Anh Văn
Thể Dục
S5
S5
C1
Ngữ Văn
Ngữ Văn
KHTN Sinh
KHTN Sinh
Toán
C1
C.Nghệ
Toán
Ngữ Văn
Tin Học
KHXH CD
C2
KHXH Địa
Ngữ Văn
Anh Văn
Tin Học
Toán
C2
KHXH Địa
Toán
Ngữ Văn
KHTN Hóa
Anh Văn
C3
KHXH Sử
KHTN Hóa
Anh Văn
Nhạc
KHTN Hóa
C3
Ngữ Văn
KHXH Sử
Nhạc
Toán
Anh Văn
C4
C.Nghệ
Toán
KHXH Địa
Anh Văn
C4
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
GD ĐP
Toán
KHTN Hóa
C5
SHCN
Toán
Mỹ Thuật
KHXH CD
C5
SHCN
KHTN Sinh
KHXH Địa
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
6A6
- Lớp :
6A7
- Tên GVCN :
Trần Minh Tú (C.Ngh/N.Ăn)
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
HNghiệp
S1
HNghiệp
S2
HNghiệp
S2
HNghiệp
S3
Thể Dục
S3
Thể Dục
S4
Thể Dục
S4
Thể Dục
S5
S5
C1
KHTN Sinh
Toán
Mỹ Thuật
Tin Học
Anh Văn
C1
KHXH Sử
Toán
KHTN Sinh
Mỹ Thuật
C.Nghệ
C2
KHTN Sinh
Toán
Ngữ Văn
KHTN Hóa
Anh Văn
C2
Ngữ Văn
Toán
KHTN Sinh
Anh Văn
KHTN Hóa
C3
Anh Văn
KHTN Hóa
Ngữ Văn
KHXH Địa
GD ĐP
C3
KHXH Địa
KHTN Hóa
Ngữ Văn
Anh Văn
GD ĐP
C4
KHXH Địa
Nhạc
Toán
Ngữ Văn
C.Nghệ
C4
Anh Văn
KHXH CD
Toán
KHXH Địa
Ngữ Văn
C5
SHCN
KHXH Sử
Toán
Ngữ Văn
KHXH CD
C5
SHCN
Tin Học
Toán
Nhạc
Ngữ Văn
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
6A8
- Lớp :
6A9
- Tên GVCN :
Trần Ngọc Mỹ Hiền
- Tên GVCN :
Hoàng Thị Lộng Ngọc
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Thể Dục
HNghiệp
S1
Ngữ Văn
S2
Thể Dục
HNghiệp
S2
Ngữ Văn
S3
Toán
S3
KHTN Sinh
HNghiệp
Thể Dục
S4
Toán
S4
KHTN Sinh
HNghiệp
Thể Dục
S5
S5
C1
KHXH Địa
Ngữ Văn
Toán
KHXH Địa
KHTN Hóa
C1
KHTN Hóa
Nhạc
GD ĐP
KHXH Sử
C2
KHXH Sử
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
KHXH CD
Ngữ Văn
C2
Anh Văn
Tin Học
KHXH CD
Toán
C3
Toán
KHTN Sinh
Ngữ Văn
C.Nghệ
Nhạc
C3
KHXH Địa
Ngữ Văn
Toán
KHTN Hóa
Toán
C4
KHTN Sinh
KHTN Hóa
Anh Văn
Tin Học
GD ĐP
C4
Mỹ Thuật
Ngữ Văn
Toán
C.Nghệ
Anh Văn
C5
SHCN
Anh Văn
Anh Văn
C5
SHCN
Anh Văn
KHXH Địa
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
6TH1
- Lớp :
6TH2
- Tên GVCN :
Trần Thị Minh Hiếu
- Tên GVCN :
Trần Thái Sơn
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
KHTN Sinh
Thể Dục
S1
Ngữ Văn
HNghiệp
S2
KHTN Sinh
Thể Dục
S2
Ngữ Văn
HNghiệp
S3
TA-TH
HNghiệp
TA-TH
S3
TA-TH
Thể Dục
TA-TH
S4
TA-TH
HNghiệp
TA-TH
S4
TA-TH
Thể Dục
TA-TH
S5
TA-TH
S5
TA-TH
C1
Toán
Nhạc
TA-TH
KHXH CD
C1
Toán
Tin Học
TA-TH
Ngữ Văn
C2
C.Nghệ
Mỹ Thuật
TA-TH
Toán
GD ĐP
C2
KHXH Địa
KHTN Hóa
TA-TH
Mỹ Thuật
Toán
C3
Ngữ Văn
KHXH Địa
TA-TH
Toán
Ngữ Văn
C3
KHTN Sinh
Toán
TA-TH
KHTN Sinh
KHXH Địa
C4
KHTN Hóa
Toán
Ngữ Văn
Anh Văn
KHXH Địa
C4
Anh Văn
Toán
Ngữ Văn
KHXH CD
KHTN Hóa
C5
SHCN
KHXH Sử
Ngữ Văn
Tin Học
KHTN Hóa
C5
SHCN
Nhạc
GD ĐP
C.Nghệ
KHXH Sử
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 11/2021)
- Lớp :
6TH3
- Lớp :
6TH4
- Tên GVCN :
Vũ Duy Đăng
- Tên GVCN :
Nguyễn T. P. Hồng (TD/QP)
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Thể Dục
S1
Toán
Nhạc
S2
KHTN Sinh
Thể Dục
S2
Toán
KHTN Hóa
S3
TA-TH
TA-TH
Toán
S3
TA-TH
GD ĐP
TA-TH
Thể Dục
S4
TA-TH
TA-TH
KHXH Địa
S4
TA-TH
KHXH Địa
TA-TH
Thể Dục
S5
TA-TH
S5
TA-TH
C1
Ngữ Văn
KHXH Sử
HNghiệp
Nhạc
TA-TH
C1
KHXH Sử
KHXH CD
Ngữ Văn
TA-TH
C2
Ngữ Văn
KHTN Hóa
HNghiệp
Toán
TA-TH
C2
Mỹ Thuật
KHXH Địa
Ngữ Văn
Anh Văn
TA-TH
C3
Tin Học
Toán
Ngữ Văn
Anh Văn
TA-TH
C3
C.Nghệ
Tin Học
KHTN Sinh
Toán
TA-TH
C4
C.Nghệ
Toán
Ngữ Văn
KHXH Địa
KHTN Hóa
C4
KHTN Sinh
KHTN Hóa
HNghiệp
Toán
Ngữ Văn
C5
SHCN
KHXH CD
KHTN Sinh
Mỹ Thuật
GD ĐP
C5
SHCN
HNghiệp
Ngữ Văn