TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
12A1A
- Lớp :
12A2T
- Tên GVCN :
Lê Thị Hồng Hạnh
- Tên GVCN :
Bùi Mỹ Hạnh
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Vật Lý
Anh Văn
Ngữ Văn
S1
SHCN
Vật Lý
Lịch Sử
Sinh
Hóa
S2
GDCD
Tin Học
Anh Văn
Ngữ Văn
C.Nghệ
S2
Vật Lý
Sinh
Toán
Tin Học
Lịch Sử
S3
Anh Văn
Ngữ Văn
Toán
Lịch Sử
Toán
S3
Ngữ Văn
Anh Văn
Toán
Toán
C.Nghệ
S4
Hóa
Hóa
Toán
Vật Lý
Toán
S4
Ngữ Văn
Anh Văn
Địa Lý
GDCD
Ngữ Văn
S5
Toán
Sinh
Địa Lý
Sinh
Ngữ Văn
S5
Toán
Hóa
Anh Văn
Ngữ Văn
Toán
C1
C1
C2
QP.AN
C2
Tin Học
C3
Tin Học
C3
Thể Dục
C4
Lịch Sử
Thể Dục
C4
Thể Dục
C5
Thể Dục
C5
QP.AN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
12A3
- Lớp :
12A4
- Tên GVCN :
Huỳnh Minh Hải
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Thùy Mai
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
GDCD
Sinh
Ngữ Văn
Toán
S1
SHCN
Ngữ Văn
Vật Lý
Anh Văn
Toán
S2
Anh Văn
Anh Văn
Lịch Sử
Sinh
Toán
S2
Lịch Sử
GDCD
Lịch Sử
Vật Lý
Toán
S3
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Toán
Tin Học
Hóa
S3
Toán
Sinh
Anh Văn
Ngữ Văn
Địa Lý
S4
Vật Lý
Ngữ Văn
Toán
Tin Học
C.Nghệ
S4
Ngữ Văn
Tin Học
Anh Văn
Sinh
Hóa
S5
Lịch Sử
Địa Lý
Vật Lý
S5
Ngữ Văn
Hóa
Tin Học
C.Nghệ
C1
C1
C2
Hóa
Thể Dục
C2
Toán
Thể Dục
C3
QP.AN
Thể Dục
C3
Toán
Thể Dục
C4
Toán
Anh Văn
C4
QP.AN
C5
C5
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
11A1A
- Lớp :
11A2T
- Tên GVCN :
Bùi Ngọc Trang Đài
- Tên GVCN :
Lê Đại Dương
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Anh Văn
Toán
Lịch Sử
Toán
S1
SHCN
Toán
S2
Sinh
Ngữ Văn
Toán
Toán
Hóa
S2
Toán
Hóa
Toán
Tin Học
C.Nghệ
S3
Anh Văn
GDCD
Anh Văn
Toán
Ngữ Văn
S3
Toán
Ngữ Văn
Anh Văn
Địa Lý
Vật Lý
S4
Địa Lý
Vật Lý
Vật Lý
Ngữ Văn
Ngữ Văn
S4
Anh Văn
Ngữ Văn
Sinh
Lịch Sử
Ngữ Văn
S5
Hóa
Tin Học
Ngữ Văn
C.Nghệ
S5
Anh Văn
Vật Lý
Hóa
GDCD
Ngữ Văn
C1
C1
C2
C2
QP.AN
C3
QP.AN
C3
Toán
C4
Thể Dục
C4
Ngữ Văn
Thể Dục
C5
Thể Dục
C5
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
11A3
- Lớp :
11A4
- Tên GVCN :
Nguyễn San Hà
- Tên GVCN :
Đỗ Thị Thu Thảo
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Ngữ Văn
Anh Văn
Vật Lý
Ngữ Văn
S1
SHCN
Anh Văn
Tin Học
Ngữ Văn
S2
Anh Văn
Ngữ Văn
Anh Văn
Lịch Sử
Ngữ Văn
S2
Hóa
Anh Văn
GDCD
Ngữ Văn
S3
Hóa
Vật Lý
Địa Lý
Tin Học
Hóa
S3
Ngữ Văn
Vật Lý
Hóa
Lịch Sử
C.Nghệ
S4
GDCD
Sinh
Toán
Toán
C.Nghệ
S4
Toán
Ngữ Văn
Địa Lý
Toán
Vật Lý
S5
Ngữ Văn
Toán
Toán
Toán
S5
Sinh
Ngữ Văn
Toán
C1
C1
C2
Thể Dục
C2
C3
Thể Dục
C3
Toán
Anh Văn
C4
QP.AN
C4
Toán
Thể Dục
C5
C5
QP.AN
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
10A1A
- Lớp :
10A2T
- Tên GVCN :
Đào Vũ Trí
- Tên GVCN :
Nguyễn Minh Cương
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Hóa
Địa Lý
S1
SHCN
Ngữ Văn
Hóa
Hóa
S2
Anh Văn
Vật Lý
QP.AN
Anh Văn
Hóa
S2
Địa Lý
Ngữ Văn
Vật Lý
Ngữ Văn
Toán
S3
Địa Lý
Tin Học
Vật Lý
Anh Văn
Ngữ Văn
S3
Anh Văn
C.Nghệ
QP.AN
Anh Văn
Toán
S4
Lịch Sử
Ngữ Văn
C.Nghệ
Toán
Ngữ Văn
S4
Toán
GDCD
Lịch Sử
Anh Văn
Ngữ Văn
S5
GDCD
Ngữ Văn
Toán
Toán
S5
Toán
Vật Lý
Sinh
Địa Lý
C1
C1
C2
Thể Dục
Toán
C2
Thể Dục
C3
Thể Dục
Sinh
C3
Thể Dục
C4
Tin Học
C4
Tin Học
C5
C5
Tin Học
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
10A3
- Lớp :
10A4
- Tên GVCN :
Đinh T. T. Phương (C.Ngh/Si)
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Xuyến
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
C.Nghệ
QP.AN
GDCD
Địa Lý
S1
SHCN
C.Nghệ
Toán
Vật Lý
S2
Toán
Tin Học
Địa Lý
Tin Học
Vật Lý
S2
Toán
Vật Lý
Sinh
Anh Văn
Toán
S3
Toán
Hóa
Lịch Sử
Ngữ Văn
Ngữ Văn
S3
Hóa
Hóa
Anh Văn
GDCD
Toán
S4
Sinh
Vật Lý
Hóa
Anh Văn
Toán
S4
Lịch Sử
Ngữ Văn
Anh Văn
Địa Lý
Ngữ Văn
S5
Anh Văn
Anh Văn
Toán
S5
Địa Lý
Ngữ Văn
QP.AN
Ngữ Văn
C1
C1
C2
Thể Dục
C2
Tin Học
C3
Thể Dục
C3
Tin Học
C4
Ngữ Văn
C4
Thể Dục
C5
Ngữ Văn
C5
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
9A1Đ
- Lớp :
9A2A
- Tên GVCN :
Phan Huy Bão
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Thúy Nga
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Thể Dục
Anh Văn
Ngữ Văn
S1
Anh Văn
Vật Lý
S2
Thể Dục
Nhạc
Ngữ Văn
S2
Anh Văn
Nhạc
S3
Ngữ Văn
Vật Lý
Mỹ Thuật
S3
Sinh
Thể Dục
S4
Vật Lý
Toán
S4
Thể Dục
S5
S5
C1
T.Đức
Sinh
T.Đức
Sinh
Hóa
C1
Toán
Ngữ Văn
Lịch Sử
Ngữ Văn
C2
T.Đức
Anh Văn
T.Đức
Ngữ Văn
Địa Lý
C2
Địa Lý
Sinh
Ngữ Văn
Anh Văn
Ngữ Văn
C3
T.Đức
Địa Lý
T.Đức
Toán
Ngữ Văn
C3
C.Nghệ
Toán
Toán
Anh Văn
Địa Lý
C4
C.Nghệ
Toán
Toán
Hóa
GDCD
C4
Mỹ Thuật
GDCD
Toán
Hóa
Vật Lý
C5
SHCN
Toán
Anh Văn
Lịch Sử
Anh Văn
C5
SHCN
Ngữ Văn
Toán
Hóa
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
9A3A
- Lớp :
9A4A
- Tên GVCN :
Nguyễn Ngọc Thùy Trinh
- Tên GVCN :
Đặng Thị Thão
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Hóa
Thể Dục
S1
Thể Dục
C.Nghệ
S2
Nhạc
Thể Dục
S2
Thể Dục
Anh Văn
S3
Anh Văn
Anh Văn
S3
Anh Văn
S4
S4
Nhạc
S5
S5
C1
C.Nghệ
Vật Lý
Ngữ Văn
Lịch Sử
Ngữ Văn
C1
Toán
Mỹ Thuật
Ngữ Văn
Hóa
GDCD
C2
Anh Văn
Toán
Ngữ Văn
Địa Lý
Ngữ Văn
C2
Toán
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Lịch Sử
Anh Văn
C3
Anh Văn
Ngữ Văn
GDCD
Vật Lý
Toán
C3
Ngữ Văn
Anh Văn
Toán
Ngữ Văn
Hóa
C4
Địa Lý
Sinh
Toán
Mỹ Thuật
Toán
C4
Địa Lý
Vật Lý
Sinh
Vật Lý
Toán
C5
SHCN
Toán
Sinh
Hóa
C5
SHCN
Sinh
Địa Lý
Toán
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
9A5T
- Lớp :
9A6
- Tên GVCN :
Phạm Văn Phúc
- Tên GVCN :
Nguyễn Hoài Nam
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Anh Văn
Thể Dục
S1
S2
Anh Văn
Thể Dục
S2
Hóa
Vật Lý
S3
Ngữ Văn
Nhạc
S3
Thể Dục
Nhạc
S4
Ngữ Văn
S4
Thể Dục
Lịch Sử
S5
S5
C1
Anh Văn
Hóa
Địa Lý
Toán
C1
Địa Lý
Hóa
GDCD
Toán
Anh Văn
C2
Ngữ Văn
Sinh
C.Nghệ
Ngữ Văn
C2
Anh Văn
Toán
Sinh
Toán
Anh Văn
C3
Toán
Vật Lý
Mỹ Thuật
Sinh
Ngữ Văn
C3
Anh Văn
Toán
Ngữ Văn
C.Nghệ
Vật Lý
C4
Toán
Địa Lý
Toán
Vật Lý
Anh Văn
C4
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Địa Lý
C5
SHCN
GDCD
Toán
Lịch Sử
Hóa
C5
SHCN
Sinh
Toán
Mỹ Thuật
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
9A7
- Lớp :
9A8
- Tên GVCN :
Nguyễn Anh Hoài
- Tên GVCN :
Nguyễn Lương Tùng
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Thể Dục
S1
Thể Dục
Toán
S2
Ngữ Văn
Thể Dục
S2
Thể Dục
Địa Lý
S3
Ngữ Văn
Địa Lý
S3
Anh Văn
Nhạc
S4
Toán
Nhạc
S4
Anh Văn
S5
S5
C1
Mỹ Thuật
Anh Văn
Anh Văn
Hóa
Toán
C1
Toán
Ngữ Văn
Toán
Vật Lý
C2
C.Nghệ
GDCD
Anh Văn
Địa Lý
Hóa
C2
Toán
Ngữ Văn
Toán
Sinh
Vật Lý
C3
Ngữ Văn
Sinh
Toán
Lịch Sử
Anh Văn
C3
Mỹ Thuật
GDCD
Ngữ Văn
Hóa
Anh Văn
C4
Toán
Vật Lý
Sinh
Ngữ Văn
C4
Anh Văn
Sinh
Ngữ Văn
Lịch Sử
Ngữ Văn
C5
SHCN
Toán
Vật Lý
Ngữ Văn
C5
SHCN
Hóa
C.Nghệ
Địa Lý
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
9A9
- Lớp :
8A1Đ
- Tên GVCN :
Nguyễn Ái Minh Uyên
- Tên GVCN :
Phạm Hồng Cẩm
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Anh Văn
Sinh
S1
SHCN
T.Đức
Toán
T.Đức
Mỹ Thuật
S2
Anh Văn
Sinh
S2
Toán
T.Đức
Toán
T.Đức
Toán
S3
Ngữ Văn
Thể Dục
S3
Hóa
T.Đức
Lịch Sử
T.Đức
Hóa
S4
Hóa
Thể Dục
S4
Anh Văn
GDCD
Ngữ Văn
Lịch Sử
S5
S5
Anh Văn
Địa Lý
Vật Lý
Ngữ Văn
C1
Lịch Sử
Toán
Toán
Địa Lý
Địa Lý
C1
C2
Toán
Toán
Toán
C.Nghệ
Hóa
C2
Tin Học
Anh Văn
Thể Dục
C3
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
Ngữ Văn
Vật Lý
Ngữ Văn
C3
Tin Học
Nhạc
Thể Dục
C4
Anh Văn
Nhạc
Anh Văn
Ngữ Văn
C4
Ngữ Văn
C.Nghệ
Sinh
C5
SHCN
Vật Lý
GDCD
C5
Ngữ Văn
C.Nghệ
Sinh
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
8A2T
- Lớp :
8A3
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Ngọc Quyên
- Tên GVCN :
Đỗ Cảnh Phụng
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
GDCD
Sinh
Nhạc
Lịch Sử
S1
SHCN
Sinh
Địa Lý
Ngữ Văn
Ngữ Văn
S2
Toán
Hóa
Sinh
Tin Học
Hóa
S2
GDCD
Hóa
C.Nghệ
C.Nghệ
Ngữ Văn
S3
Toán
Tin Học
C.Nghệ
Ngữ Văn
Ngữ Văn
S3
Anh Văn
Ngữ Văn
Toán
Nhạc
Lịch Sử
S4
Anh Văn
Ngữ Văn
C.Nghệ
Ngữ Văn
Toán
S4
Toán
Anh Văn
Toán
Lịch Sử
Vật Lý
S5
Mỹ Thuật
Vật Lý
Anh Văn
Lịch Sử
Toán
S5
Toán
Anh Văn
Tin Học
Tin Học
Hóa
C1
C1
C2
Thể Dục
C2
Mỹ Thuật
C3
Thể Dục
C3
Sinh
C4
Địa Lý
C4
Thể Dục
C5
Anh Văn
C5
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
8A4
- Lớp :
8A5
- Tên GVCN :
Ngô Thị Thanh Huyền
- Tên GVCN :
Lê Thân Quốc Công
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Anh Văn
Toán
Tin Học
Ngữ Văn
S1
SHCN
Anh Văn
Lịch Sử
Toán
S2
Vật Lý
Anh Văn
Toán
Toán
Ngữ Văn
S2
Hóa
Anh Văn
Địa Lý
Ngữ Văn
Toán
S3
Lịch Sử
C.Nghệ
GDCD
Toán
Hóa
S3
Lịch Sử
GDCD
Anh Văn
C.Nghệ
Vật Lý
S4
Mỹ Thuật
Tin Học
Lịch Sử
Ngữ Văn
Địa Lý
S4
Toán
Nhạc
Tin Học
Tin Học
Ngữ Văn
S5
Hóa
Nhạc
Anh Văn
Ngữ Văn
C.Nghệ
S5
Toán
Hóa
Ngữ Văn
C1
C1
C2
Sinh
C2
Thể Dục
C.Nghệ
C3
Sinh
C3
Thể Dục
Ngữ Văn
C4
Thể Dục
C4
Sinh
Mỹ Thuật
C5
Thể Dục
C5
Sinh
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
8A6
- Lớp :
8A7
- Tên GVCN :
Huỳnh Minh Chánh
- Tên GVCN :
Lê Tiến Sĩ
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Ngữ Văn
Nhạc
S1
SHCN
C.Nghệ
Anh Văn
Lịch Sử
Ngữ Văn
S2
C.Nghệ
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
Lịch Sử
Hóa
S2
Toán
Hóa
Anh Văn
GDCD
Ngữ Văn
S3
Anh Văn
Hóa
Toán
Toán
Ngữ Văn
S3
Toán
Anh Văn
Sinh
Sinh
Toán
S4
Anh Văn
Vật Lý
Anh Văn
Toán
Ngữ Văn
S4
Ngữ Văn
Tin Học
Địa Lý
Vật Lý
C.Nghệ
S5
Toán
GDCD
Lịch Sử
C.Nghệ
Địa Lý
S5
Ngữ Văn
Tin Học
Toán
Nhạc
Lịch Sử
C1
C1
C2
Tin Học
C2
Thể Dục
C3
Tin Học
C3
Thể Dục
C4
Thể Dục
Sinh
C4
Hóa
C5
Thể Dục
Sinh
C5
Mỹ Thuật
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
8A8
- Lớp :
8A9
- Tên GVCN :
Nguyễn Quang Minh
- Tên GVCN :
Lê Hà Nam
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Ngữ Văn
C.Nghệ
S1
SHCN
Hóa
Anh Văn
GDCD
Lịch Sử
S2
Anh Văn
Ngữ Văn
Sinh
Vật Lý
S2
Địa Lý
C.Nghệ
Anh Văn
Lịch Sử
Ngữ Văn
S3
Anh Văn
Nhạc
Địa Lý
GDCD
Lịch Sử
S3
Vật Lý
Ngữ Văn
Toán
Sinh
Ngữ Văn
S4
C.Nghệ
Hóa
Toán
Tin Học
Ngữ Văn
S4
Sinh
Ngữ Văn
Toán
Toán
Hóa
S5
Sinh
Tin Học
Anh Văn
Ngữ Văn
S5
Anh Văn
C.Nghệ
Toán
C1
C1
C2
Toán
Thể Dục
C2
C3
Toán
Thể Dục
C3
Tin Học
Mỹ Thuật
C4
Lịch Sử
Toán
C4
Tin Học
Thể Dục
C5
Mỹ Thuật
Hóa
C5
Nhạc
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
8A10
- Lớp :
8TH1
- Tên GVCN :
Nguyễn Ngọc Phương Vy
- Tên GVCN :
Lê Quốc Dũng
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Nhạc
GDCD
Sinh
Ngữ Văn
S1
SHCN
Ngữ Văn
Địa Lý
Toán
Toán
S2
Hóa
Tin Học
Anh Văn
Địa Lý
Ngữ Văn
S2
Lịch Sử
Ngữ Văn
GDCD
Toán
Mỹ Thuật
S3
C.Nghệ
Ngữ Văn
Anh Văn
Lịch Sử
Toán
S3
TA-TH
Hóa
Toán
TA-TH
Ngữ Văn
S4
Lịch Sử
Anh Văn
Toán
C.Nghệ
Toán
S4
TA-TH
Vật Lý
Sinh
TA-TH
Ngữ Văn
S5
Toán
Hóa
Sinh
Ngữ Văn
Vật Lý
S5
TA-TH
Lịch Sử
TA-TH
Hóa
C1
C1
TA-TH
C2
Tin Học
C2
TA-TH
Sinh
C3
Mỹ Thuật
C3
Nhạc
Anh Văn
C.Nghệ
C4
Thể Dục
C4
C.Nghệ
Thể Dục
Tin Học
C5
Thể Dục
C5
Thể Dục
Tin Học
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
8TH2
- Lớp :
8TH3
- Tên GVCN :
Phạm Thị Hồng Phương
- Tên GVCN :
Phạm Thị Thu Thủy
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Ngữ Văn
Lịch Sử
S1
SHCN
Hóa
Toán
Ngữ Văn
C.Nghệ
S2
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Anh Văn
C.Nghệ
S2
Anh Văn
Vật Lý
Toán
Ngữ Văn
Lịch Sử
S3
TA-TH
Vật Lý
Toán
TA-TH
GDCD
S3
TA-TH
Ngữ Văn
Lịch Sử
TA-TH
Mỹ Thuật
S4
TA-TH
Hóa
Toán
TA-TH
Lịch Sử
S4
TA-TH
Ngữ Văn
Địa Lý
TA-TH
Toán
S5
TA-TH
Địa Lý
TA-TH
Hóa
S5
TA-TH
GDCD
TA-TH
Toán
C1
C1
TA-TH
C2
Thể Dục
C.Nghệ
Ngữ Văn
Tin Học
C2
TA-TH
Sinh
Tin Học
C3
Thể Dục
TA-TH
Sinh
Toán
C3
C.Nghệ
Sinh
Hóa
C4
Mỹ Thuật
TA-TH
Sinh
Toán
C4
Nhạc
Thể Dục
C5
Tin Học
Nhạc
C5
Tin Học
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
8TH4
- Lớp :
7A1Đ
- Tên GVCN :
Nguyễn Thanh Giang
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Mai Duyên
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Vật Lý
Toán
Ngữ Văn
Ngữ Văn
S1
SHCN
Anh Văn
Toán
Lịch Sử
Toán
S2
Hóa
GDCD
Toán
Ngữ Văn
Địa Lý
S2
Mỹ Thuật
Anh Văn
Toán
Địa Lý
Toán
S3
TA-TH
Ngữ Văn
Sinh
TA-TH
Toán
S3
T.Đức
C.Nghệ
T.Đức
Vật Lý
Lịch Sử
S4
TA-TH
Anh Văn
TA-TH
Toán
S4
T.Đức
Ngữ Văn
T.Đức
Ngữ Văn
Địa Lý
S5
TA-TH
Mỹ Thuật
TA-TH
Lịch Sử
S5
GDCD
Ngữ Văn
Anh Văn
Ngữ Văn
C.Nghệ
C1
C1
C2
Tin Học
Sinh
Hóa
C2
Thể Dục
Tin Học
C3
Lịch Sử
TA-TH
Tin Học
C3
Thể Dục
Tin Học
C4
Thể Dục
TA-TH
C.Nghệ
C4
Sinh
Nhạc
C5
Thể Dục
Nhạc
C.Nghệ
C5
Sinh
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
7A2T
- Lớp :
7A3T
- Tên GVCN :
Đặng Thị Trúc Thanh
- Tên GVCN :
Lê Thị Bảo Ân
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Ngữ Văn
Anh Văn
Sinh
GDCD
S1
SHCN
Ngữ Văn
Toán
Địa Lý
Toán
S2
Toán
Ngữ Văn
Anh Văn
Lịch Sử
Địa Lý
S2
Sinh
Vật Lý
Toán
Sinh
Toán
S3
Mỹ Thuật
Vật Lý
Nhạc
Địa Lý
Toán
S3
C.Nghệ
Anh Văn
C.Nghệ
Ngữ Văn
Địa Lý
S4
C.Nghệ
Anh Văn
Toán
Ngữ Văn
C.Nghệ
S4
GDCD
Anh Văn
Nhạc
Ngữ Văn
Lịch Sử
S5
Sinh
Tin Học
Toán
Ngữ Văn
Lịch Sử
S5
Mỹ Thuật
Anh Văn
Lịch Sử
Ngữ Văn
C1
C1
C2
Thể Dục
C2
Tin Học
C3
Thể Dục
C3
Tin Học
C4
Tin Học
C4
Thể Dục
C5
C5
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
7A4
- Lớp :
7A5
- Tên GVCN :
Hà Tấn
- Tên GVCN :
Huỳnh Thị Loạt
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Tin Học
Toán
Tin Học
Địa Lý
S1
SHCN
Tin Học
Sinh
Toán
C.Nghệ
S2
Toán
Vật Lý
Sinh
Ngữ Văn
Nhạc
S2
Vật Lý
Tin Học
Anh Văn
Toán
C.Nghệ
S3
GDCD
Anh Văn
Sinh
Ngữ Văn
C.Nghệ
S3
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Anh Văn
Ngữ Văn
Toán
S4
Lịch Sử
Anh Văn
Anh Văn
Toán
Mỹ Thuật
S4
Toán
Ngữ Văn
Địa Lý
Địa Lý
Nhạc
S5
C.Nghệ
Ngữ Văn
Địa Lý
Toán
Ngữ Văn
S5
Lịch Sử
GDCD
Sinh
Mỹ Thuật
C1
C1
C2
Thể Dục
C2
Thể Dục
C3
Thể Dục
C3
Thể Dục
C4
Lịch Sử
C4
Lịch Sử
C5
C5
Anh Văn
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
7A6
- Lớp :
7A7
- Tên GVCN :
Đào Thị Ngọc Lý
- Tên GVCN :
Đỗ Lê Anh
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
C.Nghệ
Toán
Địa Lý
Địa Lý
S1
SHCN
Vật Lý
Lịch Sử
Nhạc
Toán
S2
Ngữ Văn
Vật Lý
Toán
Sinh
Mỹ Thuật
S2
Anh Văn
GDCD
Tin Học
Địa Lý
Toán
S3
Lịch Sử
Ngữ Văn
C.Nghệ
Tin Học
Ngữ Văn
S3
Anh Văn
Tin Học
Anh Văn
Lịch Sử
Ngữ Văn
S4
Anh Văn
Ngữ Văn
Lịch Sử
GDCD
Toán
S4
Mỹ Thuật
Sinh
Toán
Sinh
Ngữ Văn
S5
Anh Văn
Sinh
Nhạc
Toán
S5
Ngữ Văn
C.Nghệ
Toán
C.Nghệ
Địa Lý
C1
C1
C2
Thể Dục
C2
C3
Thể Dục
C3
Ngữ Văn
C4
Anh Văn
C4
Thể Dục
C5
Tin Học
C5
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
7A8
- Lớp :
7A9
- Tên GVCN :
Phạm Nguyên Bản (IT/To)
- Tên GVCN :
Nguyễn Bảo Anh
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Anh Văn
Địa Lý
C.Nghệ
Toán
S1
SHCN
Sinh
Tin Học
Toán
Lịch Sử
S2
Toán
Sinh
Nhạc
Sinh
Toán
S2
Anh Văn
Anh Văn
Địa Lý
Ngữ Văn
Địa Lý
S3
Anh Văn
Vật Lý
Anh Văn
Toán
Lịch Sử
S3
GDCD
Anh Văn
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Toán
S4
GDCD
Tin Học
C.Nghệ
Ngữ Văn
Địa Lý
S4
Vật Lý
C.Nghệ
Ngữ Văn
C.Nghệ
Toán
S5
Lịch Sử
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
S5
Lịch Sử
Toán
Sinh
Nhạc
C1
Ngữ Văn
C1
C2
Ngữ Văn
Thể Dục
C2
Tin Học
C3
Tin Học
Thể Dục
C3
Mỹ Thuật
C4
C4
Thể Dục
C5
C5
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
7A10
- Lớp :
7TH1
- Tên GVCN :
Vũ Văn Dương
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Anh Thư
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Anh Văn
Toán
Nhạc
S1
SHCN
Vật Lý
Mỹ Thuật
Địa Lý
Ngữ Văn
S2
Toán
C.Nghệ
C.Nghệ
Toán
GDCD
S2
Anh Văn
Ngữ Văn
Địa Lý
C.Nghệ
Ngữ Văn
S3
Toán
Sinh
Địa Lý
Sinh
Địa Lý
S3
TA-TH
Ngữ Văn
Sinh
C.Nghệ
Toán
S4
Anh Văn
Vật Lý
Lịch Sử
Tin Học
Ngữ Văn
S4
TA-TH
GDCD
Toán
Sinh
Toán
S5
Anh Văn
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Tin Học
Ngữ Văn
S5
TA-TH
Lịch Sử
Lịch Sử
C1
C1
TA-TH
TA-TH
C2
Thể Dục
C2
TA-TH
TA-TH
Nhạc
C3
Thể Dục
C3
TA-TH
Toán
C4
Lịch Sử
C4
Tin Học
Thể Dục
C5
Mỹ Thuật
C5
Tin Học
Thể Dục
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
7TH2
- Lớp :
7TH3
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Bích
- Tên GVCN :
Trần Thị Hoài Diễm
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Toán
Ngữ Văn
Toán
S1
SHCN
Ngữ Văn
C.Nghệ
Mỹ Thuật
S2
Lịch Sử
Toán
Ngữ Văn
Toán
S2
Anh Văn
Ngữ Văn
Lịch Sử
Lịch Sử
S3
TA-TH
Tin Học
Anh Văn
Địa Lý
C.Nghệ
S3
TA-TH
GDCD
Địa Lý
TA-TH
Toán
S4
TA-TH
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
Lịch Sử
C.Nghệ
S4
TA-TH
C.Nghệ
Toán
TA-TH
Toán
S5
TA-TH
Ngữ Văn
GDCD
Địa Lý
S5
TA-TH
Vật Lý
Toán
Địa Lý
C1
TA-TH
C1
TA-TH
C2
Vật Lý
TA-TH
Sinh
C2
Nhạc
Thể Dục
TA-TH
C3
TA-TH
TA-TH
Sinh
C3
Ngữ Văn
Thể Dục
TA-TH
C4
TA-TH
Thể Dục
Nhạc
C4
Ngữ Văn
Sinh
Tin Học
C5
Tin Học
Thể Dục
C5
Sinh
Tin Học
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
7TH4
- Lớp :
6A1Đ
- Tên GVCN :
Ngô Thị Hải Vân
- Tên GVCN :
Lưu Văn Dũng
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
SHCN
Anh Văn
Sinh
Ngữ Văn
Toán
S1
Thể Dục
S2
Ngữ Văn
C.Nghệ
C.Nghệ
Ngữ Văn
Toán
S2
Ngữ Văn
Thể Dục
S3
TA-TH
Vật Lý
Mỹ Thuật
TA-TH
Địa Lý
S3
Ngữ Văn
Sinh
S4
TA-TH
GDCD
Toán
TA-TH
Lịch Sử
S4
Tin Học
Nhạc
S5
TA-TH
Ngữ Văn
Toán
Sinh
S5
C1
TA-TH
C1
Anh Văn
T.Đức
Toán
T.Đức
Ngữ Văn
C2
Địa Lý
TA-TH
C2
Anh Văn
T.Đức
Toán
T.Đức
Ngữ Văn
C3
Nhạc
Lịch Sử
TA-TH
C3
C.Nghệ
Lịch Sử
Địa Lý
Mỹ Thuật
Toán
C4
Thể Dục
Tin Học
C4
Địa Lý
Sinh
Anh Văn
Toán
C5
Thể Dục
Tin Học
C5
SHCN
GDCD
Hóa
Hóa
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
6A2T
- Lớp :
6A3
- Tên GVCN :
Nguyễn Trung Hiếu
- Tên GVCN :
Trần Quỳnh Như
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
S1
S2
S2
S3
Thể Dục
S3
Thể Dục
S4
Thể Dục
S4
Thể Dục
S5
S5
C1
Anh Văn
GDCD
Địa Lý
Sinh
C.Nghệ
C1
Địa Lý
GDCD
Toán
Toán
C2
Ngữ Văn
Hóa
Sinh
Nhạc
Hóa
C2
Anh Văn
Lịch Sử
Địa Lý
Toán
Toán
C3
Địa Lý
Ngữ Văn
Anh Văn
Tin Học
Mỹ Thuật
C3
Ngữ Văn
Sinh
Ngữ Văn
Anh Văn
Ngữ Văn
C4
Toán
Lịch Sử
Anh Văn
Toán
Ngữ Văn
C4
Tin Học
Hóa
Nhạc
Anh Văn
Ngữ Văn
C5
SHCN
Toán
Toán
Ngữ Văn
C5
SHCN
Hóa
Mỹ Thuật
Sinh
C.Nghệ
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
6A4
- Lớp :
6A5
- Tên GVCN :
Hoàng Thứ Nữ
- Tên GVCN :
Trần Thị Kim Ngân
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
S1
Thể Dục
S2
S2
Thể Dục
S3
Thể Dục
S3
Sinh
S4
Thể Dục
S4
Anh Văn
S5
S5
C1
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Sinh
Sinh
Toán
C1
C.Nghệ
Lịch Sử
Ngữ Văn
Tin Học
Anh Văn
C2
Địa Lý
Ngữ Văn
Anh Văn
Tin Học
Toán
C2
Địa Lý
Toán
Ngữ Văn
Hóa
Anh Văn
C3
Lịch Sử
Hóa
Anh Văn
Nhạc
Hóa
C3
Ngữ Văn
Toán
Nhạc
Toán
GDCD
C4
C.Nghệ
Toán
Địa Lý
Anh Văn
Mỹ Thuật
C4
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
Toán
Hóa
C5
SHCN
Toán
Ngữ Văn
GDCD
C5
SHCN
Sinh
Địa Lý
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
6A6
- Lớp :
6A7
- Tên GVCN :
Trần Minh Tú (C.Ngh/N.Ăn)
- Tên GVCN :
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
S1
Thể Dục
S2
S2
Thể Dục
S3
Thể Dục
S3
S4
Thể Dục
S4
S5
S5
C1
Sinh
Toán
Mỹ Thuật
Tin Học
Anh Văn
C1
Ngữ Văn
Toán
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
Ngữ Văn
C2
Sinh
Toán
Ngữ Văn
Hóa
Anh Văn
C2
Lịch Sử
Toán
Sinh
Anh Văn
Ngữ Văn
C3
Anh Văn
Hóa
Ngữ Văn
Địa Lý
C.Nghệ
C3
Địa Lý
Hóa
Sinh
Anh Văn
Hóa
C4
Địa Lý
Nhạc
GDCD
Ngữ Văn
Toán
C4
Anh Văn
Tin Học
Toán
Địa Lý
C.Nghệ
C5
SHCN
Lịch Sử
Ngữ Văn
Toán
C5
SHCN
GDCD
Toán
Nhạc
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
6A8
- Lớp :
6A9
- Tên GVCN :
Trần Ngọc Mỹ Hiền
- Tên GVCN :
Hoàng Thị Lộng Ngọc
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Toán
S1
Thể Dục
S2
Toán
S2
Thể Dục
S3
Thể Dục
S3
Sinh
S4
Thể Dục
S4
Sinh
S5
S5
C1
Địa Lý
Ngữ Văn
Toán
Địa Lý
Hóa
C1
Hóa
Nhạc
Anh Văn
Toán
C2
Lịch Sử
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
GDCD
Ngữ Văn
C2
Anh Văn
Tin Học
GDCD
Toán
C3
Toán
Sinh
Ngữ Văn
C.Nghệ
Nhạc
C3
Lịch Sử
Ngữ Văn
Toán
Hóa
Địa Lý
C4
Sinh
Hóa
Anh Văn
Tin Học
C4
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Toán
C.Nghệ
Anh Văn
C5
SHCN
Anh Văn
Anh Văn
C5
SHCN
Mỹ Thuật
Địa Lý
Ngữ Văn
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
6TH1
- Lớp :
6TH2
- Tên GVCN :
Trần Thị Minh Hiếu
- Tên GVCN :
Trần Thái Sơn
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Sinh
Thể Dục
S1
Ngữ Văn
S2
Sinh
Thể Dục
S2
Ngữ Văn
S3
TA-TH
TA-TH
S3
TA-TH
Thể Dục
TA-TH
S4
TA-TH
TA-TH
S4
TA-TH
Thể Dục
TA-TH
S5
TA-TH
S5
TA-TH
C1
C.Nghệ
Nhạc
TA-TH
GDCD
C1
Toán
Tin Học
TA-TH
Địa Lý
C2
Ngữ Văn
Mỹ Thuật
TA-TH
Toán
C2
Địa Lý
Hóa
TA-TH
Toán
C3
Toán
Lịch Sử
TA-TH
Toán
Hóa
C3
Sinh
Toán
TA-TH
Sinh
Ngữ Văn
C4
Hóa
Toán
Ngữ Văn
Anh Văn
Địa Lý
C4
Anh Văn
Toán
Mỹ Thuật
GDCD
Hóa
C5
SHCN
Địa Lý
Ngữ Văn
Tin Học
Ngữ Văn
C5
SHCN
Lịch Sử
Ngữ Văn
C.Nghệ
Nhạc
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
NH: 2021 - 2022 (Từ tháng 9/2021)
- Lớp :
6TH3
- Lớp :
6TH4
- Tên GVCN :
Vũ Duy Đăng
- Tên GVCN :
Nguyễn T. P. Hồng (TD/QP)
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S1
Thể Dục
S1
Toán
Hóa
S2
Sinh
Thể Dục
S2
Toán
Nhạc
S3
TA-TH
TA-TH
Toán
S3
TA-TH
Địa Lý
TA-TH
Thể Dục
S4
TA-TH
TA-TH
Địa Lý
S4
TA-TH
TA-TH
Thể Dục
S5
TA-TH
S5
TA-TH
C1
Ngữ Văn
Lịch Sử
Nhạc
TA-TH
C1
Lịch Sử
Địa Lý
Ngữ Văn
TA-TH
C2
Ngữ Văn
Hóa
Toán
TA-TH
C2
Mỹ Thuật
GDCD
Ngữ Văn
Anh Văn
TA-TH
C3
Tin Học
GDCD
Ngữ Văn
Anh Văn
TA-TH
C3
C.Nghệ
Tin Học
Sinh
Toán
TA-TH
C4
C.Nghệ
Toán
Ngữ Văn
Địa Lý
Hóa
C4
Sinh
Hóa
Toán
Ngữ Văn
C5
SHCN
Toán
Sinh
Mỹ Thuật
C5
SHCN
Ngữ Văn